xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh

Xem tuổi chồng Mậu – Quý lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo Sửu Mùi được tam Hiển Vinh Dần

Xem tuổi chồng Giáp – Kỷ lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tam Hiển Vinh Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện Dần Thân

Xem tuổi chồng Bính – Tân lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi Tý Ngọ được nhất Phú Quý Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt Dần