Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Thiên Can

Xem tuổi chồng thuộc can Tân hợp với vợ can gì?

tan

Trai có chữ Tân lấy 12 tuổi như dưới đây: Tân lấy vợ Tý: nếu có vợ sớm thì dẫu

Xem tuổi chồng thuộc can Nhâm hợp với vợ can gì?

nham

Trai có chữ Nhâm lấy 12 tuổi như dưới đây: Nhâm lấy vợ Tý: vợ chồng sẽ có bịnh tật,

Xem tuổi chồng thuộc can Quý hợp với vợ can gì?

quy

Trai có chữ Quý lấy 12 tuổi như dưới đây: Quý lấy vợ Tý: đặng giàu sang, con cái thi

Xem tuổi chồng thuộc can Ất hợp với vợ can gì?

at

Trai có chữ Ất lấy 12 tuổi như dưới đây: Ất lấy vợ Tý: con cái đặng thi đỗ, nhưng

Xem tuổi chồng thuộc can Mậu hợp với vợ can gì?

mau

Trai có chữ Mậu lấy 12 tuổi như dưới đây: Mậu lấy vợ Tý: vợ chồng đặng sum vầy hòa

Xem tuổi chồng thuộc can Kỷ hợp với vợ can gì?

ky

Trai có chữ Kỷ lấy 12 tuổi như dưới đây: Kỷ ly vợ Tý: vợ chồng làm ăn đặng thịnh

Xem tuổi chồng thuộc can Canh hợp với vợ can gì?

canh

Trai có chữ Canh lấy 12 tuổi như dưới đây: Canh lấy vợ Tý, Sửu: lấy nhau gặp thời thì

Xem tuổi chồng thuộc can Bính hợp với vợ can gì?

binh

Trai có chữ Bính lấy 12 tuổi như dưới đây: Bính lấy vợ Tý: người vợ sanh sản khó, nhưng

Xem tuổi chồng thuộc can Đinh hợp với vợ can gì?

dinh

Trai có chữ Đinh lấy 12 tuổi như dưới đây: Đinh lấy vợ Tý, Sửu: vợ chồng rất gian truân,

Xem tuổi chồng thuộc can Giáp hợp với vợ can gì?

giap

Trai có chữ Giáp lấy 12 tuổi như dưới đây: Giáp lấy vợ Tý: có con cái đều đặng danh