Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Cao Ly

Xem tuổi chồng Ất – Canh lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện Sửu Mùi được nhất Phú Quý Dần

Xem tuổi chồng Đinh – Nhâm lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo Dần

Xem tuổi chồng Mậu – Quý lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo Sửu Mùi được tam Hiển Vinh Dần

Xem tuổi chồng Giáp – Kỷ lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tam Hiển Vinh Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện Dần Thân

Xem tuổi chồng Bính – Tân lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly?

thien can

Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi Tý Ngọ được nhất Phú Quý Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt Dần